قیمت پسته 95

by پسته ایران in دسامبر 13, 2016

قیمت روز پسته تا هفته دوم آبان ۹۵
1613981_667
نوع پسته انس قیمت

احمد آقایی 26-28 27/500 تومان

احمد آقایی 24-26 28/500

کله قوچی 24-26 28/000

کله قوچی 22-24 29/000

کله قوچی 20-22 30/000

اکبری 22-24 31/000

اکبری 20-22 32/000

اکبری دست چین 35/000

فندقی 28-30 25/500

فندقی 30-32 24/500
1848525
همه چیز درباره ی پسته ایران

Leave a Reply