Blog

مقايسه محصول پسته در ايران و آمريكا

by پسته ایران in دسامبر 13, 2016

ايراني ها زراعت پسته را از هزاران سال پيش شروع كرده اند .در قرن ششم اولين باغات پسته در منطقه خراسان ، در شهر بيحق (سبزه وار كنوني) و شهر تن (فردوس كنوني) احداث گرديد و سرانجام كشت و زرع پسته به سواحل مديترانه انتشار پيدا كرد و در تركيه ، سوريه ، مصر و آفريقاي شمالي بنيان نهاده شد.در سال ۱۹۳۰ بذر پسته از ايران به آمريكا برده و در كاليفرنيا كاشته شد.
در آن زمان پسته نه به عنوان يك محصول تجاري بلكه به عنوان يك كالاي تشريفاتي و لوكس به حساب مي آمد.كشت پسته به عنوان يك محصول مستقل از حدود ۷۵ سال پيش در شهر رفسنجان شروع شد و به تدريج در تمام استان كرمان و ديگر استان ها ي كشور گسترش پيدا كرد .
امروزه سالانه بيش از ۲۰۰۰۰۰ تن انواع مختلف پسته در ايران توليد مي شود.آماده سازي زمين
بطور كلي بهترين كيفيت پسته در زمين ها ي با خاك رس شني يكنواخت و عميق حاصل مي گردد. در آمريكا به دليل در دسترس نبودن كافي چنين زمين ها يي ، كشت پسته با محدوديت مواجه مي باشد.
ارزيابي زمين براي كشت پسته شامل دو بخش مي باشد :
-۱ ارزيابي كيفيت خاك و آب با در نظر گرفتن درجه شوري قابل قبول و حاصلخيزي
-۲ ارزيابي فيزيكي خاك از نظر لايه بندي و زهكشي كه ممكن است رشد ريشه را محدود نمايد.در آمريكا بهترين منطقه موجود از نظر موارد فوق San Joaquin Valley در كاليفرنيا مي باشد.
httew8sfc9sy60lh95d
سيستم آبياري:
انتخاب و طراحي سيستم آبيار ي بستگي به نوع خاك و توپوگرافي زمين دارد ولي به طور كلي موارد زير بايستي مد نظر قرار گيرند:
-آبياري در بلوكهاي كوچك باعث مي شود خاك از نظر خصوصيات فيزيكي در همه جا يكنواخت بوده و آب در همه جا بصورت يكنواخت توزيع گردد.اگر سيستم آبياري را بصورت مجموعه هاي بزرگ تنظيم كنيم باعث بروز اختلاف و عدم يكنواختي خاك در جاهاي مختلف مجموعه مي شود.
– شيب و شياربندي سطح زمين جوري تنظيم شود كه آب براحتي در زمين جريان داشته باشد.
-براي هر رديف از درختان يك دريچه تخليه آب در نظر گرفته شود.

تراز كردن زمين:
زمين هايي كه خصوصاً قرار است از سيستم آبياري شياري در آنها استفاده شود بايستي داراي شيب يكنواختي باشند.به طور كلي قبل از شروع عمليات تراز كردن زمين ، بايستي از هر گونه علف هرز ، ريشه و ديگر چيزهاي باقيمانده زمين را پاكسازي نمود.چرا كه بعد ا ز آبيار ي ، اين مواد نمناك باقي مي مانند و سپس شروع به تجزيه شدن بي هوازي و توليد گاز متان نموده و باعث تغليظ منگنز و آهن و ديگر تركبيات خاك مي گردند .متان و منگنز جمع شده براي ريشه ها سمي هستند و باعث مرگ درختان مي گردند.
انتخاب نوع سيستم آبياري بستگي به ميزان نفوذپذيري خاك ، مساحت زمين و درجه فشار آب در دسترس دارد.در آمريكا براي شخم زدن زمين دو نوع ماشين اسكراپر پدالي و فشاري مورد استفاده قرار مي گيرند كه نوع پدالي نسبت به نوع فشاري كوبيدگي كمتر يايجاد مي كند و بسته به نياز مي توان از هر يك از آنها استفاده نمود.
لازم به ذكر است كه پس از انجام عمليات تراز بندي ، زمين شخم زده شده از نظر موادي همچون فسفر ، پتاسيم ، نيتروژن ، روي و سولفور فقير مي باشد و لذا بايستي از اين نظر زمين را غني سازي نمود.

نحوه كشت پسته :
درختان پسته طول عمر زيادي دارند بنابراين صرف وقت و توجه در طراحي يك باغ پسته مي تواند باغدار را از سالهاي نا كامي در زراعت حفظ سازد و از ضرر و زيان مالي جلوگيري نمايد و باغدار را از زودبازدهي سرمايه ، بدست آوردن حداكثر محصول و صرف حداقل هزينه مطمئن سازد.
شروع بازدهي اقتصادي باغ پسته و زماني كه پسته ها براي رسيدن نياز دارند رابطه مستقيمي دارد با تعداد درختاني كه در هر هكتار كاشته مي شوند .هر چه درختان نزديكتر به هم كاشته شوند زودتر متراكم مي شوند و براي هرس كردن آنها هزينه بيشتري بايستي صرف گردد و چنانچه با فاصله زيادي از هم كاشته شوند ، رسيدن به حداكثر پتانسيل به بار آوري محصول ديرتر اتفاق مي افتد.بنابراين تراكم و فاصله هاي مناسب در هنگام كشت از اهميت زيادي برخوردار است.
در آمريكا در تعيين فاصله بين رديفها و درختان پسته ، فضايي كه براي تكاندن درختها لازم است و اندازه فريم ماشيني كه به اين منظور بكار گرفته مي شود نقش مهمي دارد و به صورت زير مي باشد:
فاصله بين رديفها: نبايد كمتر از ۶ متر باشد تا بكارگيري تجهيزات هرس كردن و برداشت محصول ۶ متر در نظر گرفته مي شود. / تسهيل گردد.اخيراً فاصله بين رديفها حداكثر ۷ ۴ متر در نظر /۵- فاصله بين درختها در هر رديف: در باغهاي جديد پسته بين درختان فاصله ۶ گرفته مي شود.فاصله كمتر از اين حدود باعث اختلال در كار دستگاه هرس و در نتيجه افزايش هزينه نيروي انساني براي هرس كردن مي شود چرا كه اگر درختان در هم فرو روند ، تكاندن آنها دچار مشكل مي شود و دستگاه برداشت نمي تواند كار خود را انجام دهد.
صنعت پسته در آمريكا نو پا مي باشد .مشاهدات از درختان خوب كشت شده در خاكهاي خشك و ۴ متر /۶-۵/ ۵ متر و فاصله بين درختان ۵ /۵ -۶/ عميق با طراحي مناسب باغ كه فاصله بين رديفها ۱ در هر رديف بوده است نشان مي دهد كه مشكلي از نظر وجود تراكمي كه منجر به كاهش محصول شده باشد اتفاق نيفتاده است و تراكم درختان از طريق استفاده از هرس كن هاي مكانيكي و هرس دستي تحت كنترل بوده است و اين خود گواهي بر تناسب فواصل تعيين شده مي باشد.

پيوند زني:
در كاليفرنيا در ابتداي توسعه و كشت يك باغ پسته ، پايه ها ي پسته در ماه فوريه يا مارچ كاشته مي شوند و در آخر ماه ژوئن يا جولاي و يا اوايل ماه اگست مورد پيوند زني قرار مي گيرند .دليل اينكه اين عمل معمولاً در تابستان صورت مي گيرد اين است كه در اين ماه جوانه هاي نو بالغ شده اند و پوست ساقه پايه پسته فعا ل شده است كه اثرات قرمز رنگ روي پايه پسته از جمله نشانه هاي مي باشد كه در ۹۹ % اوقات T اين امر است.يكي از روش هاي معمول و اثربخش پيوند زني ، روش مانندي در قسمت انتهايي ساقه گياه ايجاد مي T مورد استفاده قرار مي گيرد .در اين روش شكاف و تراشه (Patch) گردد و سپس جوانه درون آن قرار مي گيرد . روش هايي همچون روش تكه اي نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرند كه د رآنها بجاي شكافتن ساقه، قسمتي از (Chips) ا آن برداشته مي شود .كه اين دو روش بيشتر در فصل بهار مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولاً در آمريكا از آنها استفاده نمي شود.
هرچند به ندرت ولي روشهاي شكاف استاندارد و شكاف زيني نيز جهت پيوندزني پسته ها انجام مي شود كه اگر از اين دو روش در اواخر تابستان استفاده شود، پيوند موفقيت آميزتر خواهد بود.

هرس كردن
هرس كردن درختان مقاصد مختلفي را دنبال مي كند يكي محصور كردن درخت در فضاي معين مي باشد. دوم اينكه جهت باز نو كردن تنه درخت و توزيع روشنايي انجام مي شود. اثر تقويتي هرس كردن همچنين به سالم نگهداشتن و طول عمر درخت نيز كمك مي نمايد همچنين مي تواند به بهتر انجام دادن برداشت پسته ها از درخت و كمتر آسيب ديدن تجهيزات برداشت در اثر برخورد با شاخه هاي افتاده نيز كمك كند و در آخر هرس كردن مي تواند براي تخفيف دادن اختلاف باردهي يك سال در ميان درختان مورد استفاده قرار گيرد.
بطور كلي درختاني كه هرس نشده اند نسبت به درختان هرس شده بلند قدتر مي شوند. درختان هرس شده پر زورتر هستند چراكه نقاط روينده كمتر هستند و نسبتاً نيتروژن بيشتري براي آنها در دسترس است. هرس كردن ناقص،كربوهيدراتهاي ذخيره شده در شاخه ها را از بين مي برد. كاهش تعداد برگها همچنين باعث رشد كمتر ريشه مي گردد. هرس كردن تابستاني باعث از بين بردن شاخه هايي مي شود كه درخت براي توليد آنها انرژي صرف مي كند.

روشهاي برش و هرس كردن:
استفاده مي شود كه (Heading ) و(Thinning ) بطور كلي جهت هرس كردن از روشهاي برش قسمت Heading هر كدام تاثيرات خاص خود را روي رشد درخت مي گذارند . در روش برش بعضي شاخه ها از ته بريده مي شوند. Thinning انتهايي شاخه ها زده مي شود و در روش برش نسبت به H براي پر پشت شدن درخت و پرزور كردن آن به كار مي رود.برشهاي Heading روش قوت دهنده تر هستند چرا كه در اثر زدن انتهاي شاخه ها جوانه هاي بيشتري را از بين مي برند T و همچنين به دليل نوك تيز شدن شاخه ها كربوهيدرات ذخيره شده كمتري نيز از بين مي رود . روي درختان بالغ و جهت رويش عرضي شاخه هاي ۳ تا ۵ ساله و كاهش درازاي شاخه H برشهاي هاي يك ساله در بالاي درخت انجام مي شوند البته در اين روش بايد حداقل يك جوانه درشاخه باقي بماند .عدم انجام اين كار باعث مرگ شاخه در رشد عرضي بعدي پس از باردهي خواهد شد .
جوانه هاي كمتري و كربوهيدرات H كمتر قوت بخش هستند و البته نسبت به برش T برش هاي بيشتري را از بين مي برند. اين برش ها براي كاهش تراكم شاخه ها و از اين طريق بهبود روشنايي و افزايش پتانسيل سودمندي شاخه هاي باقي مانده بكار برده مي شوند. اين برش ها همچنين جهت اداره درختاني كه پهن شده اند و يا بيشتر از اندازه فريم دستگاه برداشت گسترش پيدا كرده اند انجام مي شوند.

هرس دستي در مقابل هرس ماشيني:
T و H هرس دستي اجازه مي دهد كه هر درخت بصورت تكي مورد اصلاح قرار گيرد. برش هاي مي توانند در حد نياز و در جهت بهينه كردن ميزان روشنايي تحريك كردن رشد جديد در محلهاي كم پشت و كنترل اندازه درخت بكار روند.
نشان داد كه در Western Kings County اطلاعات جمع آوري شده از يك هرس آزمايشي در واقع درختان پسته اي كه دستي هرس شده اند بيشتر از ۶ سال پسته هاي خندان بيشتري را نسبت به درختاني كه توسط ماشين از يك طرف يا دو طرف هرس شده اند،توليد مي نمايند.
نتيجه هرس كردن دستي توسط فرد كارآزموده با فرد نوآموز بسيار متفاوت است و بنابراين بسيار مهم است كه فرد هرس كننده درك صحيحي از نوع هرس كردن و آنچه مورد درخواست است داشته باشد. بهتر است اين دستورالعمل به ۴ بخش تقسيم شود:
-۱ از بين بردن شاخه هايي شكسته ، افتاده و در هم پيچيده
با هدف اينكه كليه شاخه ها بصورت راست و قائم باشند بنابراين شاخه
T -2 بكار بردن برشهاي هايي كه كمتر از ۴۵ درجه مي باشند بريده مي شوند.
در جاهايي كه درخت كم پشت است
. H -3 بكار بردن برشهاي
-۴ استفاده از هرس كن براي زدن شاخه هاي يك ساله روييده شده در بالاي درختان

هرس ماشيني سريع و كم خرج مي باشد. دستگاه هرس شامل يك دسته اره چرخان مي باشد و زده مي شود. H تمام شاخه هايي كه در مسير ماشين وجود داشته باشند يكسره توسط برشهاي آزمايشات روي هرس ماشيني بيانگر اين مسئله است كه اين عمل بايستي قبل از اينكه درختها متراكم شوند انجام گيرد. همچنين زمين باغ بايستي صاف و خالي از گودي باشد. چاله هاي كوچك روي زمين باغ باعث مي شود كه پره هاي اره به طور عميق در درختها فرو روند . براي درختان يكساله بهتر است از دستگاه هرس ۳ تيغه كه روي يك تراكتور سوار است استفاده نمود. اگر به برشهاي تميزتري نياز است از دستگاه ۵ تيغه مي توان استفاده نمود و سرعت تراكتور بايستي طوري تنظيم شود كه قبل از اينكه برش روي شاخه هاي بزرگ انجام شود، شاخه ها نشكنند.

انواع سيستم هاي آبياري:
سيستم هاي مورد استفاده جهت آبياري باغات عبارت اند از:
(Border irrigation systems) -سيستم ها ي آبياري حاشيه اي
كه در اين سيستم ناحيه بين رديف ها پر از آب مي شود.
كه در اين سيستم بجاي اينكه تمام ناحيه بين رديفها (Furrow) -سيستم ها ي آبياري شياري
از آب پر شود ،شيارهايي در اطراف درختها ايجاد شده و آب در اين شيارها جريان پيدا مي كند.
. (Sprinkler) -سيستم هاي آبپاشي
.(Microirrigation) – سيستم هاي
شناخته شده است Microirrigation ، در كاليفرنيا براي آبياري باغات پسته مناسبترين سيستم
سيستم آبياري قطره اي زير ، (Surface drip) كه خود شامل سيستم آبياري قطره اي سطحي
است. Microsprinkler و سيستم (Subsurface drip) زميني نسبت به ديگر سيستم ها : Microirrigation مزاياي سيستم -آب را نسبت به ديگر روش ها يكنواخت تر توزيع مي كند.
– اجازه كنترل زماني آبياري را مي دهد و مي تواند متناسب با نياز درخت ،آب مورد نياز را تامين نمايد.
-سيلان آب حداقل است و اگر ميزان سرعت آب درست تنظيم شده باشد ،هدر رفتن آب به دليل نفوذ آب در عمق زمين به حداقل مي رسد و آبياري متناوب باعث بهبنه شدن رطوبت خاك مي گردد.
-با اين روش به راحتي مي توان زمين ها ي نامنظم را آبياري نمود. – رشد علفهاي هرز به دليل اينكه تنها بخشي از زمين خيس مي شود ، به حداقل مي رسد.
(Surface drip) آبياري قطره اي سطحي اين سيستم يكي از رايج ترين سيستم هاي آبياري درختان مي باشد. براي آبياري هم از خطوط تكي و هم از خطوط دو تايي آبياري قطره اي استفاده مي شود. خطوط دو تايي معمولا براي آبياري قسمت وسيع تري از باغ و يا افزايش سرعت آبياري انتخاب مي شوند. كه معمولا در خاك ها ي شني كه رطوبت خوبي ندارند استفاده مي شود. افزايش سرعت آبياري قطره اي باعت كم شدن زمان مورد نياز آبياري مي گردد و البته خط آبياري دو تايي پرخرج تر از نوع تكي آن مي باشد.

آبيار ي قطره اي زير زميني
اين سيستم طول عمر زيادي دارد و معمولا در عمق ۱۰ تا ۲۴ اينچي زمين نصب مي گردد.
هر چه عمق بيشتر باشد سطح زمين كمتر خيس مي شود ولي نصب لوله ها مشكل تر مي گردد.
مزيت اين سيستم كاهش رشد علفهاي هرز است چرا كه سطح زمين خشك نگه داشته مي شود .همچنين هنگام برداشت احتمال صدمه ديدن لوله ها بسيار كم مي شود و البته هر زمان كه لازم به آبياري باشد حتي در حين برداشت مي توان با اين سيستم آبياري را انجام داد.
عيب اين روش مشكل در پيدا كردن محل انسداد لوله ها در جاهايي كه ريشه ها با سيستم برخورد پيدا كرده اند مي باشد. كه البته برا ي حل اين مشكل مي توان از آميترهاي علف كش دار استفاده كرد كه كار پرخرجي است.
سيستم Microsprinkler
مزيت اين روش نسبت به روش قطره اي اين است كه قسمت وسيع تري از زمين را آبياري مينمايد و به دليل اينكه سوراخ ها بزرگتر هستند مشكل گرفتگي منافذ و انسداد را ندارد .عيب اين روش افزايش رشد علف هاي هرز مي باشد به دليل اينكه سطح وسيعي از زمين مرطوب مي گردد.عيب ديگر اين روش ورود حشرات و يا تخم گذاري آنها در سوراخ ها و انسداد آنها مي باشد.

كود دهي:
درختان پسته براي رشد و باردهي به ۱۴ عنصر نياز دارند. اين عناصر عبارتند از: عناصر پر مصرف (N,P,K,Ca,Mg,S)كه هر كدام از و عناصر كم مصرف(Fe,Mn,Cl,B,Cu,Zn,Ni,Mo )
اين عناصر براي عملكرد خاصي از گياه لازمند. همچنين اين مواد مغذي در مقاومت درخت در مقابل آفات و كيفيت محصول آن نقش مهمي دارند.
اگر بيش از اندازه در خاك و يا آب وجود داشته باشند مي (Cl,B,Na) به علاوه عناصري مانند توانندمسموم كننده باشند. بنابراين دانستن اينكه نياز درخت به اين عناصر به چه ميزان مي باشد
مهم است.مواد مغذي به همراه آب و از طريق ريشه وارد گياه ميشوند گياهاني كه داراي ريشه قهوه اي رنگ هستند به دليل قطر و ميزان گسترش بالاي آنها داراي قدرت جذب بيشتري هستند. نوع و و عمق خاك عواملي هستند كه روي ميزان گسترش ريشه گياه PH بافت خاك رطوبت خاك موثرند و در نتيجه روي جذب مواد مغذي توسط گياه موثرند.عوامل محيطي مثل درجه حرارت ، بيماري،شوري و وجود ديگر يون ها در خاك نيز عوامل موثري بر جذب مواد مغذي هستند.

نيتروژن: (N)
يكي از لازم ترين كودهاي مورد نياز درخت پسته نيتروژن مي باشد .
اين عنصر براي سنتز كه براي گياه لازم هستند استفاده مي شود. در اثر كمبود nucleic اسيدهاي آمينه و اسيدهاي نيتروژن رويش شاخه ها كم مي شود . شاخه ها باريك تر، كوتاهتر و اغلب پوست آنها مايل به قرمزمي شود.
برگها ي جوان به همراه برگهاي كهنه شروع به زرد شدن و ريزش مي كنند و درخت كم پشت مي شود. محصول درخت كم مي شود.
البته آبياري بيش از اندازه يا كم و يا آفات گياهي نيز مي توانند چنين نشانه هايي داشته باشند.

پتاسيم: (k)
اين عنصر فعال كننده بسياري از آنزيم هاي گياهي است .
اين ماده تنظيم كننده باز شدن منافذ برگها و تبادل گازها مي باشد. همچنين در شكل گيري قندها و نشاسته جهت سنتز پروتئين و تنظيم سلولها موثر است . درختان پسته در سال پر محصول ۲۰۰ پوند پتاسيم و در سال كم محصول ۱۰۰ پوند پتاسيم جذب مي كنند.
بيشتر اين پتاسيم در دانه ها ي پسته ذخيره مي شود و در نتيجه در زمان برداشت از درخت جدا مي شود.بنابراين اگر چند سال به باغ كود پتاسيم داده نشود پس از مدتي باغ دچار كمبود اين ماده مي شود .
برگهايي كه دچار كمبود پتاسيم شده اند در وسط تابستان نشانه هاي كمبود را بروز مي دهند. برگها رنگ پريده و لبه برگها به طرف بالا تا مي خورد و حلقه مي شود و بصورت خاكستري رنگ ظاهر مي شود. اين نشانه ها بيشتر روي برگهاي كهنه پديدار مي شوند.

رشد درختان كند شده و برگهاي كوچكتري توليد مي كنند.درختاني كه كمبود پتاسيم آنها شديد نباشد نرمال به نظر مي رسند ولي باردهي آنها از آنچه كه بايد باشد كمتر مي شود.
منيزيم:(mg)
اين ماده يكي از فعال كننده هاي آنزيم هاي رشد است. كمبود منيزيم در درختان پسته زياد شايع نيست و بيشتر در خاكهاي شني و اسيدي اتفاق مي افتد. نشانه هاي كمبود در ميانه فصل و روي برگهاي پاييني بصورت لبه هاي زرد رنگ نمايان مي شود . لبه هاي برگ ممكن است پس از مدتي بر عكس سبز V حالت سوخته پيدا كنند و اين سوختگي به داخل پيشرفت كرده و سرانجام يك رنگ از برگ بجا مي گذارد.و سپس برگهاي سوخته شروع به ريزش مي كنند. كمبود منيزيم ممكن است با كمبود پتاسيم اشتباه گرفته شود. براي اطمينان آناليز بافت برگ بايستي انجام شود.روي: (ZN)
سومين كمبود رايج در ميان درختان پسته كمبود روي مي باشد . اين ماده براي انسجام غشاء و سنتز هرمون و براي ساختن هرمون گياهي و كلروپلاست لازم است. كمبود روي در بيشتر مناطقي كه پسته كشت مي شود شايع است . اغلب درختان تازه كشت شده در معرض كمبود روي هستند. نشانه هاي كمبود روي در اوايل بهار رخ مي دهد و عبارتند از اخير در باز شدن جوانه هاي روينده كه اين تاخير مي تواند به اندازه يك ماه باشد. نشانه هاي سرمازدگي در تنه درختان يك ساله زماني كه جوانه ها باز مي شوند ،ظاهر مي شود. برگها كوچك و زرد هستند برگهايي كه دچار كمبود روي شده اند داراي لبه هاي موج دار و دانه هاي پسته به طور محسوس كوچك و قرمزتر از حد نرمال هستند. تعداد دانه هاي پسته در هر خوشه كاهش يافته و اغلب آنها پوك هستند .
كمبود روي مي تواند به چند شاخه از درخت محدود باشد و بقيه درخت سالم باشد.بور: (B )
بور براي گل دادن پسته قابليت گرده افشاني و پسته دادن لازم است . نشانه هاي كمبود بور عبارتند از: خشك شدن نوك شاخه ها،ناقص بودن جوانه ها و سرانجام خشك شدن آنها. برگها زرد و دندانه دندانه هستند نوك برگها برگشته و بد شكل مي شود . برگهاي بالغ ضخيم مي شوند و اگر آنها را لمس كنيم حالت چرمي دارند و به تدريج شكننده شده و مي ريزند.
لازم به ذكر است كه بيش از حد استفاده كردن از بور مي تواند مسموم كننده باشد.

مس: (cu)
كمبود مس نيز در پسته بسيار رايج است و مانند روي اغلب در درختان تازه كشت شده رخ مي دهد . نشانه هاي كمبود مس در نيمه تابستان ظاهر مي شوند. برگهاي نارس انتهاي شاخه ها ابتدا نوك سوخته و برخي اوقات بصورت قلبي شكل در مي آيد. شاخه ها كمي خشك مي شوند و جراحات تيره رنگ كوچكي در نوك شاخه ها ايجاد مي شود . در اواخر تابستان شاخه ها خشك مي شوند و مغز پسته ها بصورت بدي چروك مي خورند.

برداشت محصول
عمليات برداشت پسته در كاليفرنيا با در نظر گرفتن سه عامل شروع مي شود .
عامل اول آبياري مي باشد .فرايند خندان شدن پسته ها در برابرنارسايي آبرساني بسيار حساس مي باشد .بنابراين بايستي آبياري به گونه اي انجام شود كه هم خاك رطوبت كافي جهت خندان شدن پسته ها را داشته باشد و هم جهت استفاده از تجهيزات برداشت ، در بين رديفها خشكي لازم وجود داشته باشد.
عامل دوم در آماده سازي براي برداشت اين است كه اگر پسته ها آلوده به قارچ مولد آفلاتوكسين شده اند، عمل سمپاشي به فاصله يك، چهارده وبيست و يك روز روز قبل از برداشت اوليه انجام شود .
عامل سوم اين است كه تشخيص بدهيم چه موقع بايستي محصول را برداشت نمود .
در كاليفرنيا فصل برداشت معمولاً ماه سپتامبر است .از جمله نشانه هاي رسيدن موعد برداشت پسته به شرح زير است:
پوست بيروني پسته ها گلي رنگ و پوسته سخت پسته ها از حالت نيمه شفاف به صورت كدر در آمده و خندان مي شوند.زماني كه پسته را بين انگشتان فشار دهيم براحتي پوست بيروني از پسته جدا مي شود ، مغز پسته ها در اثر افزايش قند و چربي مرطوب گشته و وزن مغزها افزايش پيدا مي كند .اگر درختان را تكان بدهيم دانه ها شروع به ريختن مي كنند و آن دسته از پسته ها كه روي درخت مي مانند يا توخالي و يا دهان بسته هستند.
در كاليفرنيا معمولاً پسته هاي زير ۶ سال توسط دست برداشت مي شوند.به اين صورت كه برزنت تا ۱ متري زير درخت پهن مي شود و سپس توسط چوب به تنه درختها ضربه وارد شده و / شعاع ۵ پسته ها شروع به ريختن مي كنند ، پس از اينكه تمام پسته هاي رسيده از درخت ريختند ، با حركت عمودي برزنت ، آشغالها و سنگريزه هاي سبك به رو مي آيند و مي توان آنها را جمع كرد و سپس پسته ها را برا ي انجام مراحل بعدي در محفظه ها ي چوبي يا پلاستيكي ذخيره نمود كه هر پسته تازه را د ربر دارند. kg كدام از اين محفظه ها درختهاي بالغ پسته با كمك ماشين ها ي مكانيكي برداشت مي شوند .اين ماشين ها با تكان دادن درخت باعث ريختن پسته ها شده ، پسته ها را جمع مي كنند و در محفظه ها ي مخصوص مي ريزند.
اگر بين برداشت و فرآوري ، فاصله زماني زياد يوجود داشته باشد ، پوسته ها يسخت پسته لكه دار مي شوند .پس بهتر است اين فاصله زماني را حتي الامكان كم نمود و در صورتيكه تاخير غير قابل اجتناب باشد ، محفظه ها يحاوي پسته را در سايه نگهداري نمود.پسته ها ي مرغوب را تا ۴۸ ساعت مي توان بدون اينكه پوست آنها لكه دار شود نگهداري كرد ولي پسته ها ي با كبفبت پايين حتي پس ا ز ۸ ساعت در دماي ۴۰ درجه سانتي گراد و ۲۴ ساعت در دماي ۳۰ درجه سانتي گراد و به مدت ۴۰ ساعت در دماي ۲۵ درجه سانتي گراد لكه دار مي شوند.
img13361822
مراحل فرآوري پسته در كاليفرنيا
به طور كلي مراحل فرآوري پسته تر در كاليفرنيا را مي توان در مراحل زير خلاصه كرد:
-۱ پسته هاي تازه وزن مي شوند و برچسب مي خورند.
-۲ دما در طول بارگيري اندازه گيري مي شود.
. Airleg -3 پسته ها به منظور آشغالزدايي به دستگاه منتقل مي شوند
-۴ نمونه ۹ كيلوگرمي از پسته هاي پوست نشده جدا مي گردد تا به صورت جداگانه درجه بندي و فراوري گردند.
-۵ پسته ها توسط دستگاه پوست كن ساينده پوست گيري مي شوند.
-۶ پسته هاي پوك توسط حوض آبي جدا مي شوند و بطور جداگانه خشك شده و انبار مي شوند.
-۷ پسته هاي خندان و دهان بسته تا رسيدن به رطوبت%-% ۱۳۱۲ توسط يك خشك كن با دماي بالا خشك مي شوند.
-۸ پسته ها جهت خشك شدن نهايي به محفظه ها ي سيلو منتقل مي شوند.
-۹ پسته ها در درجه حرارت محيطي با جريان هواي فشرده (فن) ذخيره مي شوند.
-۱۰ پسته ها ي خندان توسط غلطكهاي سوزن دار از پسته هاي دهان بسته جدا مي گردند.
-۱۱ پسته هاي خندان توسط دستگاه كالر سورتر از نظر رنگ طبقه بندي مي شوند.
-۱۲ آشغالها و پسته ها يمعيوب و پوست نشده از پسته هاي خندان جدا مي گردند.
-۱۳ پسته هاي خندان نمك زده مي شوند.
-۱۴ پسته هاي نمك زده شده، برشته مي شوند.
-۱۵ پسته هاي برشته شده ،بسته بندي، ذخيره يا انتقال مي يابند.
image008

همه چیز درباره ی پسته ایران

Leave a Reply